Adatvédelem

1. Preambulum

A Kiss Árnyékolás (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendeletének (a továbbiakban: GDPR), az egyéb jogszabályoknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit, illetve a www.kissarnyek.hu című honlapjának (a továbbiakban: honlap) látogatóit az általa kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

2. Az adatkezelő, adatfeldolgozó

A személyes adatok kezelője Kiss Béla egyéni vállalkozó. Az Adatkezelő az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozó(k) közreműködését veszi igénybe/adatfeldolgozó közreműködését nem veszi igénybe.

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

3.1 A honlapon keresztül történő adatkezelés

A Társaság tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlapon történő érdeklődéssel, árajánlat kéréssel, gyártással, panasszal, illetve egyebekkel kapcsolatos üzenet elküldésével az érintett személy kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az üzenet küldése során az Adatkezelő tudomására hozott személyes adatokat az Adatkezelő az alábbi elvek szerint kezelje.

Az Adatkezelő a honlapon keresztül történő kapcsolatba lépés esetén kezeli az adott érintett által az üzenet küldése során az Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, így különösen az adott természetes személy partner, illetve kapcsolattartója nevét, e-mail elérhetőségét, illetve megadás esetén telefonszámát. Amennyiben az adott partnertől megrendelés érkezik az Adatkezelő valamely termékére, szolgáltatására, úgy a számla kiállításának, valamint a megrendelés teljesítésének céljából az Adatkezelő beszerzi az adott érintett számlázási címét is.

A honlapon keresztül történő kapcsolatba lépéssel összefüggő adatkezelés célja az adott partnerrel való szerződés megkötése és annak teljesítése, valamint információszolgáltatás az adott partner részére.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelésben érintett személy hozzájárulása, valamint megrendelés esetén a felek között létrejött szerződés teljesítéséhez fűződő kölcsönös érdek.

Amennyiben az Adatkezelő és az adott érintett között szerződés jött létre és az a szerződés teljesült, úgy az Adatkezelő a személyes adatok közül a partner nevét és számlázási címét a szerződés teljesítésétől, a számla kiállításától számított 8 évig kezeli, míg a partner e-mail címe és telefonszáma a számla kiállítása után törlésre kerül. Az adott partner adatai későbbi megrendelés, kapcsolatba lépés céljából megőrzésre kerülnek abban az esetben, amennyiben ahhoz az adott partner kifejezetten hozzájárult.

Amennyiben az adott partner és a Társaság között az ajánlatkérés után nem jön létre szerződés, megrendelés, úgy a Társaság az adott partner által megadott személyes adatokat mielőbb törli, kivéve, ha az adott érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, hogy a megadott adatait az Adatkezelő tovább kezelje későbbi kapcsolatba lépés céljából.

Amennyiben valamely partner panaszt terjeszt elő a honlapon keresztül, úgy a panaszos adatai a panasz kivizsgálásának idejére kerülnek az Adatkezelő kezelésébe, a panasz kivizsgálása után a panaszos adatai törlése kerülnek.

3.2. Megrendelőkkel, szerződéses partnerekkel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő kezeli az adott partner által a szerződéskötés, megrendelés során az Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, így különösen az adott természetes személy partner, illetve kapcsolattartója nevét, címét,  telefonszámát, valamint e-mail elérhetőségét.

Az adatkezelés célja az adott partnerrel kötött szerződés, megrendelés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelésben érintett személlyel kötött szerződéses jogalap, illetve az érintett személy hozzájárulása, valamint a felek között létrejött szerződés teljesítéséhez fűződő kölcsönös érdek.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerződés teljesítésétől, a számla kiállításától számított 8 évig, illetve a Társaság mérlegelése alapján a jogos érdekinek fennállásáig kezeli.

3.3. Beszállítókkal, alvállalkozókkal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő kezeli az adott beszállító, alvállalkozó által az adott szerződés, megrendelés során az Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, így különösen az adott természetes személy partner, illetve kapcsolattartója nevét, telefonszámát, valamint e-mail elérhetőségét.

Az adatkezelés célja az adott beszállítóval, alvállalkozóval való gazdasági kapcsolat fenntartása, az adott szerződés, megrendelés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelésben érintett személlyel kötött szerződéses jogalap, illetve az érintett személy hozzájárulása, valamint a felek között létrejött szerződés teljesítéséhez, gazdasági kapcsolat fenntartásához fűződő kölcsönös érdek.

Az Adatkezelő az adott beszállító, alvállalkozó által megadott személyes adatokat a gazdasági kapcsolat fennállásáig, valamint az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

3.4. Az állásajánlatokkal, álláskeresőkkel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság tájékoztatja az álláskeresőket, illetve a jelentkezőket, hogy a karrier@kissarnyek.hu e-mail címre történő önéletrajz megküldésével az érintett személy kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az üzenet küldése során az Adatkezelő tudomására hozott személyes adatokat az Adatkezelő az alábbi elvek szerint kezelje.

Az Adatkezelő állásjelentkezés esetén kezeli az adott érintett által a jelentkezés megküldése során az Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, így különösen az adott természetes személy nevét, lakcímét, végzettségét, szakmai tapasztalatát, e-mail, telefonos elérhetőségét, fényképét.

Az állásjelentkezésekkel összefüggő adatkezelés célja az adott érintettel való kapcsolat felvétele, kiválasztási eljárás lefolytatása és adott esetben a munkaszerződés megkötése és annak teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelésben érintett személy hozzájárulása, valamint szerződéskötés esetén a felek között létrejött szerződés teljesítéséhez fűződő kölcsönös érdek.

Az Adatkezelő a jelentkezők személyes adatait a jelentkezési eljárás lezárultáig kezeli, azt követően pedig haladéktalanul törli. Az Adatkezelő a jelentkezéstől számított két évig megőrzi a jelentkező adatait, amennyiben a jelentkező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbra is kezelje személyes adatait és a későbbi álláshirdetések, nyitott pozíciók során az Adatkezelő megkeresse az adott jelentkezőt.

4. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatok kezelésére kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

Az Adatkezelő adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy az érintett ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárult.

5. Az adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szerződés teljesítéséhez, valamint az adott adatkezelés céljának a megvalósulásához szükséges, mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

6. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Az adatkezelésben érintettek jogosultak tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adataikról, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben az Adatkezelő írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, továbbá tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben

  • azok kezelése jogellenes;
  • az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
  • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
  • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett személy a törlést az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyességét vagy pontosságát az érintett személy vitatja, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban – a kérelem benyújtójának hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással együtt.

7. Jogorvoslat, panasztétel

Mindenki, aki úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.